Szkoła Podstawowa nr 1 we Wschowie

                                              STATUT    

                   STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ „JEDYNKI”

                                                                 Rozdział I

 

                                          POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

                                                                    § 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki” – zwane dalej

    Stowarzyszeniem.

2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów  znajduje się w Szkole Podstawowej nr 1 we

    Wschowie.

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z  2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm.)

Oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

                                                                     § 2         

1.      Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej . Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami      Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.      Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarcza. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może  być przeznaczony do podziału między jego członków.

3.      Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków i nie ma celu zarobkowego.

4.      Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

                                                                         § 3 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.                                                                     

Rozdział II

CELE STOWARZYSZNIE I  SPOSOBY DZIAŁANIA 

                                                                        § 4  

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie, w szczególności:

1) -   pomocy społecznej, w tym pomocy uczniom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans edukacyjnych tych uczniów

2) -  podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

3) -  ochrony i promocji zdrowia    nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

6)-  upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki

7)- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

8)- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

9)- promocji i organizacji wolontariatu

10- upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej

                                                                      § 5 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)      zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym

2)      działalność wydawnicza i wystawienniczą

3)      organizowanie spotkań, konkursów, wystaw , konferencji

4)      współpracę z organami administracji publicznej

5)      udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym

6)      prowadzenie działalności informacyjnej na rzecz społeczeństwa

7)      organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych

8)      prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia

                                                               Rozdział III                                      CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 

                  § 6 

1.      Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

a)      członków zwykłych

b)      członków wspierających

c)      członków honorowych

               § 7 

1.      Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności

      prawnych i niepozbawione praw publicznych.

2.      Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

3.      osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenie.

4.      Członkami Stowarzyszenia mogą być również osoby niepełnoletnie, za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

                                                                  § 8 

1.      Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemna deklarację zawierającą oświadczenie o

      przystąpieniu i zobowiązanie do płacenia składek, a ponadto:

a)      osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL

b)      osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru

2.      O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. 

      O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

3.      Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego

Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 2 tygodni od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

                                                            § 9 

1.      Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

a)      uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w

głosowaniu

b)      wybierania i bycia wybieranym do organów Stowarzyszenia

c)      zgłaszania do organów stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia

d)      uczestnictwa w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

2.      Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

a)      brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie

b)      przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia

c)      nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia

d)      opłacać składki członkowskie

                                                         § 10 

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

a)      pisemnej rezygnacji z członkostwa

b)      śmierci członka będącego osoba fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych

c)      likwidacji członka będącego osoba prawną

d)      wykluczenia

2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a)      postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem

b)      postępowania, które dyskwalifikuje dana osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię

c)      działania na szkodę Stowarzyszenia

3.  O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd

umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

   4.  Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt  a) – c)  stwierdza Zarząd w

         formie uchwały.

5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie  3 i 4 przysługuje zainteresowanemu

        odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego

        powiadomienia o treści uchwały. Uchwała walnego Zabrania Członków jest ostateczna.  

    

                                                               § 11                 

1.      Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce

       zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoja zgodą zostanie przyjęta do

       Stowarzyszenia za okazana pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji

 zawierającej dane, o których mowa  w & 8 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie

       deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

2.      Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

3.      Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z & 10

                                                               § 12   

1.  Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce  

      zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebraniem za szczególne zasługi na  rzecz

      Stowarzyszenia.  

2.   Nadania członkowi zwyczajnemu stowarzyszenia godności członka honorowego, nie

      powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

3.  Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach

  określonych w & 10 ust. 2 lit. a – c

                                                            § 13   

Członkowie wspierający  i honorowi maja prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

                                                        Rozdział IV       

 ORGANY STOWARZYSZENIA

                                                           § 14 

Organami Stowarzyszenia są

a)      Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

b)      Zarząd Stowarzyszenia

c)      Komisja Rewizyjna

                                                           § 15 

1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie

    Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie

    Może zarządzić glosowanie jawne.

2. Członkowie Zarządu i komisji Rewizyjnej są wybierani na 3- letnią kadencję do czasu

    wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków zarządu i komisji

    Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku

    kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z

    powodu:

a)      ustania członkostwa w Stowarzyszeniu

b)      pisemnej rezygnacji

c)      odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków

   4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed

       upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu

       kadencji.

   5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach

        wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. B pełni on swoja funkcje do czasu wyboru innej osoby na

     jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

                                                           § 16 

1.  Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykle większością głosów w

      obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

2.   Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co

      najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały

      mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.

3    Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.                                                       

                                                           § 17 

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz

    w roku kalendarzowym.

2.  Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego

  Zebrania przynajmniej na miesiąc przed jego terminem

3.  Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3

     członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu

     wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili

     złożenia wniosku.

4.      Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który

      Zarząd obowiązany  jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne 

      punkty.

                                                                  § 18 

1.      Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia w szczególności należy:

a)      uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia

b)      uchwalanie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i komisji Rewizyjnej

c)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia

d)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji.

e)      wybór Prezesa i Członków Zarządu

f)        wybór członków Komisji Rewizyjnej

g)      uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany

h)      nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia

i)        podjecie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku

j)        podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji

k)      powoływanie i likwidowanie oddziałów Stowarzyszenia

l)        podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem

2.      Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad

       może być przez Walne Zebranie stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie

       może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

3.      Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia

       wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i

       Sekretarza, którzy dalej prowadza obrady.

                                                                 § 19 

1.      Zarząd składa się z 5 członków. Prezesa , 2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika

2.      Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu.

3.      Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

                                                                  § 20 

1.   Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności;

a)      realizacja uchwal Walnego Zebrania

b)      kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem

c)      podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa

d)      uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych

e)      składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia

2.    Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami

 podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

3.    Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach

          niewymagających kolektywnego działania.

4.    Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.

  

                                                                 

                                                               § 21 

1.  Komisja Rewizyjna składa się od trzech do pięciu członków.

2.  Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego

3.  Do  kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)      przeprowadzanie raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności

      Stowarzyszenia   

b)      składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie

      absolutorium ustępującemu Zarządowi

c)      przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami

d)      prowadzenie kontroli opłacania składek członkowskich

e)      składanie wniosku o zwołanie walnego Zebrania                                            

    4.  Członkiem Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby będące członkami Zarządu.

                                                                    § 22 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie maja prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

                                                                  Rozdział V 

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA.                                       

                                                                    § 23 

1.      Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą

      wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia

2.      Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

a)      składek członkowskich

b)      dotacji

c)      środków otrzymanych od sponsorów

d)      darowizn

e)      dochodów z własnej działalności

3.      Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca pierwszego kwartału każdego roku.

Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

4.      Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansowa i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi

      przepisami prawa.

5.      Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

                                                                § 24 

1.      Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą  w rozmiarach i zakresie służącym

      realizacji jego celów statutowych.

2.      O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje

      Walne Zgromadzenie.

                                                                  § 25 

Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes.

                                                               Rozdział VI 

 PRZYPISY KOŃCOWE                                                              

§ 26 

  Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne            Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy    obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; & 16 nie stosuje się.

                                                               § 27 

1.      Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej

      większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków

      Stowarzyszenia; & 16 nie stosuje się.

2.      Likwidatorami są członkowie Zarządu stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy

      innych likwidatorów.

3.      Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą

      Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały

      majątek Stowarzyszenia przechodzi na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1we Wschowie.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 we WSCHOWIE